Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Framtidens skola

Barn

Framtidens skola är en kraftsamling som Kävlinge kommun gör för att ta ett samlat grepp och utveckla skolan. Inom ramen för satsningen ryms en rad delprojekt som alla är viktiga pusselbitar. Förändringsarbetet utgår från varje skolas egna förutsättningar och det är rektorer och pedagoger som ska utveckla skolan utifrån skolans styrande dokument. Arbetssätt, metoder och mötet mellan pedagoger och elever är centrala delar i utvecklingsarbetet.

Vad är målet med satsningen?

Inom fem år ska Kävlinge kommun vara bland de tjugo bästa skolkommunerna i landet enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) ranking. Det innebär att antalet elever som uppnår de nationella målen i samtliga ämnen ska öka. Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan och fler elever ska uppnå minst godkänd nivå i ämnesproven i årskurs nio.

Utvecklingsarbetet inom ramen för projektet Framtidens skola ska säkerställa alla elevers rätt till en bra utbildning och att alla elever får tillgång till en bra skola. De nationella styrdokumenten för skolans verksamhet förstärker kunskapsuppdraget och tydliggör att alla elever har rätt att utvecklas optimalt efter sin förmåga. Skollag, läroplan och kursplaner är därmed en utgångspunkt för arbetet. Skolutvecklingsprojektet ska omfatta alla kommunens skolor och utgå från varje skolas egna förutsättningar.

Mer om Framtidens skola

Rapport Framtidens skola 2016PDF

Exempel på utvecklingsinsatser i skolorna

Förskola i utveckling

Förskola i utveckling handlar om att erbjuda barn och vårdnadshavare en förskola i framkant genom en satsning på sex identifierade utvecklingsområden; språk och kommunikation, matematik, barns delaktighet, teknik och naturvetenskap, pedagogisk dokumentation samt övergången från förskola till förskoleklass och senare grundskola. Utvecklingsområdena har tagits fram med utgångspunkt i förskolornas egna behovs- och probleminventeringar, analyser av enkätundersökningar samt granskningar av verksamheterna.
Rapport Förskola i utveckling

Förstelärare

Med utgångspunkt i regeringens karriärreform för lärare och statsbidrag för högre lärarlöner har Kävlinge kommun anställt förstelärare inom skolan. Skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevers kunskapsresultat och förstelärarna har i uppdrag att tillsammans med skolledningen utveckla och kvalitetssäkra skolans uppdrag.  Under 2015 anställs även förstelärare inom förskola.

Digital satsning

Under 2014 påbörjades en utökning av antalet digitala verktyg i Kävlinge kommuns förskolor och skolor. Alla elever i grundskolan har nu tillgång till en dator eller lärplatta för sitt lärande i såväl skola som hem. Även förskolorna förstärks med en lärplatta per avdelning.
Mer om Digital satsning

Matematiksatsning

Såväl nationella som internationella undersökningar visar att det finns ett behov över hela landet att satsa på matematikundervisningen. Kävlinge kommun ingår i ett landsomfattande nätverksarbete som SKL ansvarar för med syfte att öka elevernas matematikkunskaper inför mätningen PISA 2015. Kommunen deltar även i Skolverkets satsning Matematiklyftet, en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik.

Satsning på lärmiljöerna

Bra lärmiljöer på skolorna också viktiga för att utveckla skolan. Kävlinge kommun satsar nu på helt nya lokaler för Nyvångsskolan i Löddeköpinge. Målsättningen är att den nya skolan ska stå klar vid årsskiftet 2016/2017. Även på Korsbackaskolan i Kävlinge genomförs omfattande renoveringar och sedan tidigare är renoveringen av Ljungenskolan i Furulund klar.

Kunskapsdagen

Ett återkommande arrangemang där samtliga lärare i kommunen samlas för erfarenhetsutbyte, inspiration och kompetensutveckling. Lärare delar med sig av hur man använder sig av den senaste forskningen i undervisningen samt metoder för lärande med nya tekniker.

Uppdaterad 2017-01-25

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00