Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Emyhills förskola

På Emyhills förskola finns sex avdelningar.

Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan, Lpfö98 rev.2016 anger mål och riktlinjer för vår verksamhet. Läroplanens olika område integreras och barnens behov, intresse och erfarenhet tas tillvara, stimuleras och utvecklas.

På Emyhills förskola arbetar entusiastiska och engagerade förskollärare och barnskötare som drivs av utveckling.

Vi bedriver ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete vilket syftar till att förädla och förbättra vår verksamhet.

Under läsåret 2016/2017 har vi fokus på:

  • Barns och föräldrars inflytande
  • Pedagogisk dokumentation
  • Matematik

Vi har inlett ett arbete med att bli en kemikaliesmart förskola.

Vi arbetar med projekt istället för tema, vilket har visat sig vara framgångsrikt då vi på ett ännu bättre sätt kan ta till vara på barnens nyfikenhet tillika öka deras möjligheter till delaktighet och inflytande.

På förskolan finns en förste-förskollärare som stöttar och utmanar oss i vårt arbete med att höja kvaliteten på verksamheten. Därtill får vi inspiration av samt hjälp av vår IT-pedagog kring frågor som rör digitala verktyg och arbetssätt/metoder. Våra sagopedagoger uppmuntrar och utmanar oss i arbetet med barns språk och kommunikation. De två värdegrundsledarna bjuder in till aktiviteter som utvecklar vår värdegrund.

Vi har deltagit i Skolverkets Matematiklyftet för förskolan för att utveckla våra arbetssätt och metoder gällande matematiken. Med start hösten 2017 kommer vi att delta i Skolverkets Läslyftet med syfte att utveckla våra arbetssätt och metoder gällande barns språk.

Kollegialt lärande är något vi genomför kontinuerligt vilka leds av förste-förskolläraren.

 

 

Förskolechefen har ordet


Uppdaterad 2017-05-04

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00