Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Arvidsborgs förskola

Arvidsborgs förskola har sex barngrupper. 

På Arvidsborgs förskola arbetar entusiastiska och ambitiösa förskollärare och barnskötare som drivs av och är nyfikna på utveckling och som av den anledningen har höga förväntningar på varandra.

Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan, Lpfö98 rev.2016, anger mål och riktlinjer för vår verksamhet. Läroplanens olika område integreras och barnens behov, intresse och erfarenhet tas tillvara, stimuleras och utvecklas. 

Vi har en ambition att bli en förskola med ännu högre kvalitet och arbetar därför på ett metodiskt och systematiskt sätt med vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi har en god struktur för vårt arbete och flertalet verktyg som underlättar för oss.

Under läsåret 2017/2018 kommer vi att ha fokus på att utveckla våra pedagogiska lärmiljöer samt att bli en digital förskola. Vi kommer även att fortsätta vårt arbete mot att bli kemikaliesmart förskola.                                                                                                            

Vi arbetar numera med projekt istället för tema. Detta har visat sig vara framgångsrikt på flera plan, såväl för barn som vårdnadshavare som pedagoger. Bland annat lyckas vi ta tillvara på barnens nyfikenhet på ett bättre sätt tillika lyckas vi öka deras möjligheter till delaktighet och inflytande. För att kunna möta varje barn delar vill in barngruppen i mindre grupper så ofta och så länge det är möjligt.

Vår IT-pedagog hjälper och inspirerar oss kring frågor som rör digitala verktyg och arbetssätt och metoder kring detta. Våra sagopedagoger uppmuntrar och stöttar oss i arbetet med barns språk och kommunikation. De två värdegrundsledarna bjuder in till aktiviteter som utvecklar vår värdegrund och håller den levande. 

Vi har avslutat ett deltagande Skolverkets Matematiklyftet för förskolan och vi ser ett positivt resultat av detta. Till hösten ska vi utveckla våra arbetssätt och metoder gällande språk-, läs- och skrivinlärning genom att delta i Skolverkets Läslyftet för förskolan.

Vi genomför kontinuerligt kollegialt lärande vilka leds av våra samtalsledare. 

 

Förskolechefen har ordet


Uppdaterad 2017-07-20

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00