Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Elevhälsa, hälsovård

Elevhälsan ska  stödja skolan i sitt arbete med att ge varje elev, oavsett behov, rätt förutsättningar så att eleven utvecklas så långt som möjligt.

Elevhälsan är en grupp specialister som ska komplettera verksamheten i förskoleklass och skola i Kävlinge kommun. I Elevhälsan finns pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social kompetens samlad för att skapa en helhetsbild av elevernas situation. Elevhälsans arbete är i huvudsak förebyggande och sker på organisations-, grupp- och individnivå. Hjälp ska ges till elever med inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar, beteendesvårigheter och utvecklingsavvikelser. Handledning ges till berörd personal.

Elevhälsans uppgifter

 • Bedömningar och utredningar
 • Information, rådgivning, handledning, konsultation
 • Skolutveckling
 • Medverkan vid upprättande av åtgärdsprogram och individuella arbetsplaner
 • Fördelning av extraresurser
 • Nätverksarbete
 • Fortbildning och kompetensutveckling
 • Utvärdering och uppföljning

Elevhälsan

I Elevhälsan ingår centralt placerad chef, kuratorer, psykologer, centralt placerade specialpedagoger samt medicinsk del där verksamhetschef, skolläkare och skolsköterskor ingår. Respektive yrkesgrupp har ansvar för följande:   

Chef särskilt stöd

 • verksamheten

Kuratorer

 • sociala bedömningar
 • stödjande och rådgivande samtal med elever, föräldrar och personal
 • arbete med relationsproblematik
 • arbete kring kränkande behandling, ANDT, sex och samlevnad
 • samverkansgrupper

Psykologer

 • psykologiska bedömningar och utredningar
 • handledning och konsultation till personal
 • samtal med familjer
 • kompetensutveckling
 • samverkan med barnhabiliteringen och barnpsykiatrin

Medicinsk personal

 • medicinsk bedömning och utredning, vid behov remiss och samverkan med andra vårdgivare
 • hälsobesök av varje barn en gång per stadium och uppföljning av ev. avvikelser
 • förebyggande arbete kring ANDT, sex och samlevnad, kränkande behandling, arbetsmiljö, kost och motion
 • fullföljande av samhällets vaccinationsprogram
 • enkel medicinsk service

Specialpedagoger

 • pedagogiska kartläggningar
 • handledning i pedagogiska frågor
 • observationer
 • medverkan vid upprättande av åtgärdsprogram, uppföljning och utvärdering
 • nätverksmöten
 • kompetensutveckling
Uppdaterad 2015-09-04

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00